Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Pro Centrum duševního zdraví OlomoucStáváte se klienty Centra duševního zdraví Olomouc. Aby Vám mohla být poskytnuta řádná péče formou multidisciplinárního týmu a příslušné sociální a zdravotní služby, je zapotřebí, abychom v nezbytném rozsahu zpracovávali Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.1. Účel informace

Centrum duševního zdraví Olomouc Vám zajišťuje poskytování komplexní sociálně – zdravotní péče naším odborným multidisciplinárním týmem, a to prostřednictvím dvou správců osobních údajů:

a) oprávněného poskytovatele zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů – Psychiatrická léčebna Šternberk, a dále

b) oprávněného poskytovatele sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Společnost Mana, o.p.s.Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“). Dodržování ochrany osobních údajů je povinností stanovenou zákonem, jež vyplývá ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z Nařízení GDPR. Základní informace o Nařízení GDPR naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-nbsp-narizeni/ds-3938/p1=39382. Základní pojmy:

Subjekt údajů: klient CDZ

Osobní údaj: Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu, např. jména, nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Osobní údaje jsou v Centru duševního zdraví Olomouc uchovávány v listinné podobě (zdravotnická dokumentace, kartotéky, smlouvy, apod.) a elektronické podobě (nemocniční informační systém, datová úložiště, apod.), na základě maximálně možného technického, organizačního a personálního zabezpečení v souladu s platnými legislativními požadavky.

Správci: Psychiatrická léčebna Šternberk je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Společnost Mana, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně.

Zpracováním osobních údajů: Jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Účel zpracování osobních údajů: Cíl, pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel.

DPO/pověřenec: Je výkonná role v bezpečnostní struktuře organizace vyžadovaná regulací GDPR, je odpovědný za strategii ochrany osobních údajů a implementaci opatření k zajištění souladu s požadavky GDPR.

 

3. Správci osobních údajů:

PL Šternberk je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem poskytujícím zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Mana o.p.s. je obecně prospěšná společnost a je samostatným právním subjektem poskytujícím sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů, a příslušných registrací sociálních služeb.Kontaktní údaje správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním zdravotní služby v rámci Centra duševního zdraví:

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173

785 01 Šternberk

IČ: 00843954

telefon: +420 585 085 111

fax:+420 585 012 879

e-mail: info@plstbk.cz

datová schránka: p8hz5v8Statutární zástupce správce:

MUDr. Hana Kučerová

Ředitelka Psychiatrické léčebny ŠternberkKontaktní údaje správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním sociální služby v rámci Centra duševního zdraví:

Společnost Mana o.p.s.

Komenského 23

779 00 Olomouc

IČ: 26660571

telefon: +420 777 916 266

e-mail: carlos@manaol.cz

datová schránka: g7ea2qhStatutární zástupce správce:

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

ředitel

 

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů za PL Šternberk

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

Telefon: 585 085 427

E-mail: osobniudaje@plstbk.czPověřenec pro ochranu osobních údajů za Společnost Mana o.p.s.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Kristýna Jurášová

Telefon: 608 025 699

E-mail: jurasova@manaol.czNa pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.5. Zásady pro zpracování osobních údajů v Centru duševního zdraví

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost Centra duševního zdraví Olomouc a souvisí se službou, kterou subjekt údajů využívá.

Všem zaměstnancům Centra duševního zdraví Olomouc je mj. stanovena povinnost při zpracování osobních údajů respektovat principy a zásady vyplývající z Nařízení GDPR, a to:

Zásada zákonnosti - požaduje zpracovávat osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.

Zásada korektnosti a transparentnosti - ukládá povinnost zpracovávat osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou osobní údaje zpřístupněny. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.

Zásada účelového omezení - umožňuje shromažďovat osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.

Zásada minimalizace údajů – klade důraz na zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.

Zásada přesnosti – ukládá povinnost přijmout veškerá rozumná opatření umožňující zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu osobních údajů.

Zásada omezení uložení - ukládá povinnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, osobní údaje musí být vymazány nebo anonymizovány, to se pochopitelně netýká takových osobních údajů, které je třeba po stanovenou dobu archivovat dle příslušných právních předpisů.

Zásada integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti – ukládá povinnost osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů jsou přijímány technická i organizační opatření pro ochranu osobních údajů. Současně se dbá na to, aby k osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci Centra duševního zdraví Olomouc.

Zásada odpovědnosti - povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.6. Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány:

a) klienti Centra duševního zdraví Olomouc.7. Osobní údaje

Centrum duševního zdraví Olomouc získává osobní údaje především od subjektů (nositelů) osobních údajů, tj. od klientů.

Poskytovatel zdravotní služby je zejm. ze zákona o zdravotních službách povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci, která tvoří soubor informací vztahujících se ke klientovi (resp. pacientovi), o němž je vedena. Součástí zdravotní dokumentace jsou tyto Vaše osobní údaje:

a) identifikační, adresní údaje (např. jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění),

b) kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon),

c) zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu léčby),

d) případně další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu poskytování zdravotních služeb, dle povahy a typu vztahu k PL Šternberk, údaje poskytnuté v souladu s konkrétním souhlasem o zpracování osobních údajů.

Poskytovatel sociálních služeb je ze zákona povinen vést a uchovávat evidenci o poskytování služby, především být schopen prokázat, že postupuje v souladu se zákonem o sociálních službách a stanovených standardů kvality. Jsou to zejména údaje:

a) identifikační, adresní údaje (např. jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění),

b) kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon),

c) údaje o Vaší sociální situaci, sociálním začlenění, kvalitě života, evidence sociálních činností apod. V případě, že je na Vaši žádost vedena o poskytované sociální službě anonymní evidence, nesmíte být v evidenci poskytovatele sociální služby nikde identifikovatelní,

d) zvláštní kategorie osobních údajů (např. politické názory, náboženské vyznání),

e) případně další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu poskytování sociálních služeb, dle povahy a typu vztahu k Společnost Mana o.p.s., údaje poskytnuté v souladu s konkrétním souhlasem o zpracování osobních údajů.8. Účel pro zpracování osobních údajů

Mezi základní účely pro zpracování osobních údajů zejména:

a) poskytování služeb multidisciplinárního týmu,

b) poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče a nezbytně souvisejících podpůrných činností,

c) vedení zákonem předepsané dokumentace a výkaznictví,

d) uložení a archivace osobních údajů v souladu se zákonem.

  

9. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Vzhledem k tomu, že náplní Centra duševního zdraví je zajištění zdravotní a sociální služby na základě smlouvy s klientem, které představuje významný veřejný zájem a podléhá striktní zákonné regulaci, přičemž činnost Centra duševního zdraví je financována mj. z Evropského sociálního fondu a následně též z veřejného zdravotního pojištění, probíhá zpracování osobních údajů zejména na základě těchto právních důvodů:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů – smlouva o poskytování služeb Centra duševního zdraví (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR), tj. osobní údaje pro účely uzavření smluvního vztahu a plnění z něj, údaje před uzavřením smlouvy,

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

např.

- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

- vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

- zákon č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a dalších právních předpisů,

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě.

c) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je správce pověřen (článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR),

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - oprávněným zájmem je zde sdílení dat v rámci multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví v zájmu zajištění vyšší přidané hodnoty komplexní sociálně-zdravotní služby pro klienty/pacienty,

e) zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů (článek 9 odst. 2 písm. g) GDPR) a

f) zpracování je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče, či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva členského státu (článek 9 odst. 2 písm. h).

Naprostá většina osobních údajů, které zpracováváme, jsou údaje získané přímo od Vás. Pokud některé údaje získáme z jiného zdroje, poskytneme Vám informaci o příslušné kategorii získaného osobního údaje a jeho zdroji, ledaže se jedná o případ, na nějž se vztahuje povinnost zachování důvěrnosti podle článku 14 odst. 5 písm. d) GDPR.

Zpracování osobních údajů, které nelze zahrnout pod některý z výše uvedených případů, je možné pouze na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu. Pokud takový případ nastane, budete o něm předem v dostatečných podrobnostech informováni, abyste mohli svobodně rozhodnout, zda svůj souhlas ke zpracování osobních údajů udělíte či nikoli, dále budete poučeni o možnosti souhlas odvolat.10.     Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může Centrum duševního zdraví Olomouc předat vybrané osobní údaje určeným subjektům (například orgánům veřejné moci), a to pouze v nezbytném rozsahu a tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí. Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních údajů vně Centra duševního zdraví Olomouc je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

Zákonná povinnost poskytování osobních údajů se vztahuje především na tyto subjekty:

a) osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace na základě zákona,

b) zákonný zástupce,

c) státní instituce - Policie ČR, soudy, orgány činné v trestním řízení, apod.

d) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí,

e) orgány oprávněné provádět kontroly a audity,

f) orgány veřejné moci, je-li to nezbytné pro výkon jejich činnosti na základě zákona.

Jednotlivé právní normy stanoví, za jakých podmínek mohou subjekty žádat poskytnutí údajů a v jakém rozsahu. Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není souhlas subjektu údajů vyžadován. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, jsou smluvně (tzv. smlouvou o zpracování) zavázány tyto údaje náležitě chránit.

Osobní údaje, které jsou od Vás získány poskytovatelem zdravotní služby nebo poskytovatelem sociální služby jsou pro účely poskytnutí komplexní sociálně -zdravotní služby vzájemně sdíleny multidisciplinárním týmem v rámci Centra duševního zdraví.11. Předávání osobních údajů do zahraničí

Pouze při zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb v rámci Evropské unie.

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování.12.  Doba uchování osobních údajů

Doba uchovávání (zpracování) osobních údajů se vztahuje k jednotlivým účelům zpracování a vyplývá ze zákonných povinností, dále pak zejm. ze smluvních vztahů, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat, v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidována nebo archivována.

K účelu dodržování právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti (např. ve vztahu k povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci).

K účelu plnění úkolu ve veřejném zájmu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po stanovenou dobou archivace.

K účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu.

K účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy. Za účelem ochrany našich práv mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i po zániku závazků z uzavřené smlouvy. V případě hrozby, zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány se souhlasem, jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, na základě Vašeho souhlasu máte možnost kdykoli souhlas odvolat s tím, že Vaše údaje v tomto rozsahu přestaneme zpracovávat.13. Práva subjektu údajů

Subjektu údajů (viz. bod 6) náležejí ve smyslu ustanovení článků 12 až 21, 77 Nařízení GDPR níže uvedená práva. Pokud subjekt údajů tato práva vůči správci uplatní, je správce povinen subjektem údajů uplatněná práva realizovat.

a) Právo na informace. Máte právo požadovat od nás informaci, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Základní právo subjektu údajů, naplňující zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, které subjektu údajů zaručuje řádnou informovanost o zpracování jeho osobních údajů.

b) Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

c) Právo na opravu a doplnění. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Správce není povinen aktivně vyhledávat nepřesné osobní údaje subjektu údajů.

d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného Vašich údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. To se však netýká případů, kdy Centrum duševního zdraví musí osobní údaje nadále zpracovávat na základě některého právního titulu i bez Vašeho souhlasu.

e) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování v případech dle Nařízení GDPR, např. popíráte přesnost údajů, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit.

f) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. CSV, XML, JSON, ZIP, apod.) a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. V případě poskytování zdravotních služeb a zpracování zdravotnické dokumentace v mezích platných právních předpisů se toto právo subjektu údajů neuplatní.

g) Právo vznést námitku. Máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, avšak jedině pokud je zpracování osobních údajů založeno na základě článku 6 odst. 1 písm. e), f) Nařízení GDPR. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, musí námitka vycházet z konkrétní situace člověka, který ji uplatňuje.

h) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat správci udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, tj. nemá retroaktivní účinky.

i) Právo podat stížnost. Viz čl. 15 a čl. 16.

V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Pokud uplatníte jakékoli z uvedených práv prostřednictvím níže uvedeného kontaktního místa, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních, nebo Vám poskytneme potřebné vysvětlení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.14.   Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z Nařízení GDPR. Každý zaměstnanec Centra duševního zdraví Olomouc je povinen přijmout žádost subjektu údajů zpracovávaných Centrem duševního zdraví Olomouc, kterou subjekt údajů hodlá realizovat některé ze svých práv dle čl. 12 - 22 GDPR. Žádost dle čl. 12 -22 GDPR je možné také zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů. Před zpracováním žádosti máme právo a povinnost ověřit identitu žadatele. Žádost bude vyřízena zpravidla bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách stanovených Nařízením GDPR.

Pro uplatnění práv může subjekt využít vzory: Žádost o uplatnění práv subjektů údajů, Žádost o přístup k osobním údajům.

Formy podání žádosti PL Šternberk – žádost lze podat jedním z těchto způsobů:

a) písemně na adresu PL Šternberk Olomoucká 1848/173 785 01 Šternberk

b) osobně na sekretariátu PL Šternberk

c) elektronicky na e-mail podatelna@plstbk.cz či do datové schránky ID p8hz5v8

d) pověřenci pro ochranu osobních údajů viz. čl. 4

e) Centrum duševního zdraví Olomouc, Rokycanova 796/1g, 772 00 Olomouc, Švýcarské nábřeží č. p. 802/6, 772 00 OlomoucFormy podání žádosti Společnosti Mana o.p.s. – žádost lze podat jedním z těchto způsobů:

a) písemně na adresu Společnost Mana o.p.s – Komenského 23, Olomouc 779 00

b) osobně v kanceláři Společnosti Mana, Dolní náměstí 15/51

c) elektronicky na e-mail jurasova@manaol.cz či do datové schránky ID g7ea2qh

d) pověřenci pro ochranu osobních údajů viz. čl. 4

e) Centrum duševního zdraví Olomouc, Rokycanova 796/1g, 772 00 Olomouc, Švýcarské nábřeží č. p. 802/6, 772 00 Olomouc15. Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů

Porušení zabezpečení osobních údajů je takové porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

V případě zjištění porušení či v případě podezření na porušení zabezpečení ochrany osobních údajů (např. úniku osobních údajů) má každý možnost nahlásit tuto skutečnost pověřenci pro ochranu osobních údajů viz. čl. 4.16.   Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem tak zpravidla bude Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz 17. Jednotné kontaktní místo

Pro zjednodušení Vaší komunikace se správci osobních údajů pro Vás Centrum duševního zdraví zřídilo jednotné kontaktní místo, které můžete také využít pro Vaše dotazy, požadavky a připomínky: Centrum duševního zdraví Olomouc, Rokycanova 796/1g, 772 00 Olomouc, Švýcarské nábřeží č. p. 802/6, 772 00 Olomouc.Projekt "Podpora vzniku Center duševního zdraví III." Reg. Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646SOUBORY KE STAŽENÍ: žádost o uplatnění práv subjektu údajů CDZ.docx | žádost o přístup k osobním údajům CDZ.docx


© Centrum duševního zdraví Olomouc   |   Design, tvorba a správa www stránek REDIGY s.r.o.
Centrum duševního zdraví Olomouc je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, Rozhodnutí č.: 6/9646/2020.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
© Photo by Tabitha Turner
Toggle menu